ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๑

​            กรมกำลังพลทหารอากาศ ขอเชิญชวนร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๑ โดย ผบ.ทอ.เป็นประธาน ในวันพุธที่ ๒๒ ส.ค.๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐ – ๑๒๐๐
ณ หอประชุม ทอ.(อาคารทองใหญ่) สามารถรับชมการถ่ายทอดสดสัญญาณผ่านเคเบิ้ลทีวี ทอ.ช่องสำรวจโลก (ระบบอนาล็อค ช่อง ๑๒ ดิจิตอล ช่อง ๕๐) และผ่านระบบอินทราเน็ต สำหรับหน่วยที่ตั้งต่างจังหวัดและบางซื่อ ตั้งแต่เวลา ๐๗๔๕ - ๑๒๐๐"

                งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๖๑ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่องทั่วถึงทั้ง ทอ. อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน ทอ.กับหน่วยงานภายนอก ทอ.ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น

                การจัดบอร์ดนิทรรศการจากทุกหน่วยขึ้นตรง ทอ.เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามยุทธศาสตร์ ทอ.๒๐ ปี และนโยบาย ผบ.ทอ.ใน ๓ มิติ ได้แก่ มิติกำลังทางอากาศ (Air Power Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และ มิติอวกาศ (Space Domain) และแสดงผลงานซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมถึงผลงานคุณภาพของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทั้งประเภทเครื่องมือ KM และ QCC ของแต่ละหน่วย รวมถึงบอร์ดนิทรรศการของ คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

                การมอบรางวัลให้กลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ที่ได้รับรางวัลระดับ Excellent Innovation Award ระดับ Innovation Award และระดับ Value Award จำนวนทั้งสิ้น ๔๘ รางวัล และรางวัลบอร์ดนิทรรศการการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ยอดเยี่ยม จาก ๔๒ นขต.ทอ.

                 นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสัญญาณงานมหกรรมฯ ผ่านระบบเคเบิลทีวีของ ทอ.ช่องสำรวจโลก ในเขตที่ตั้งดอนเมือง และผ่านระบบอินทราเน็ตไปยังหน่วยที่ตั้งต่างจังหวัดและ ชอ.(บางซื่อ) เพื่อให้กำลังพลทั่วทั้ง ทอ.รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ฯ ในปี ๖๑ และนำไปเป็นแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำหนดการ

งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๒ ส.ค.๖๑ ณ หอประชุม ทอ.(อาคารทองใหญ่)

......................................

๐๗๐๐ ผู้ร่วมงานลงทะเบียน รับของที่ระลึก และรับประทานเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง

          -  ชมบอร์ดนิทรรศการ "องค์ความรู้สู่การเป็นกองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้ (KM to LO)"

          -  ร่วมลงคะแนนบอร์ดนิทรรศการยอดนิยม ผ่านระบบ QR Code

๐๗๔๐  ผู้ร่วมงานพร้อม ณ ห้องชัยพฤกษ์ ๒

๐๗๔๕  ถ่ายทอดสด ผ่านเคเบิลทีวี ทอ.(ที่ตั้งดอนเมืองและบางซื่อ) และ ผ่านระบบอินทราเน็ต ทอ.(ที่ตั้งต่างจังหวัด)

๐๗๕๐  ผบ.ทอ.ชมบอร์ดนิทรรศการ คณอก.ขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ฯ และ Space Domain

          -  ผบ.ทอ.เดินทางมาถึงบริเวณงาน

          -  ชมบอร์ดนิทรรศการ "การขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้" ของ คณอก.ขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็น

             องค์การแห่งการเรียนรู้ ฯ และนิทรรศการ "การพัฒนาด้านมิติอวกาศ" ของ ศวอ.ทอ.

๐๘๐๐  พิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๑

          -  ผบ.ทอ.เดินเข้าห้องชัยพฤกษ์ ๒

          -  พิธีกรบอกแสดงความเคารพประธานในพิธี

          -  รอง เสธ.ทอ.(กพ.)/ประธานกรรมการจัดงานมหกรรมฯ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ และ เรียนเชิญ

             ผบ.ทอ.กล่าวเปิดงานมหกรรมฯ

          -  ผบ.ทอ.กล่าวเปิดงานมหกรรมฯ

          -  ผบ.ทอ.กล่าวจบ

          -  พิธีกรบอกแสดงความเคารพ เปิดเพลงมหาฤกษ์

          พิธีมอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

          -  รางวัลผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

             ประเภทเครื่องมือ KM และ QCC ประจำปี ๒๕๖๑

          -  ถ่ายภาพร่วมกับ คณอก.ฯ และ ผู้แทนกลุ่มที่ได้รับรางวัล

๐๘๔๕  ผบ.ทอ.ชมบอร์ดนิทรรศการ "องค์ความรู้สู่การเป็นกองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้ (KM to LO)" จาก ๔๒ นขต.ทอ.

          และร่วมลงคะแนนบอร์ดนิทรรศการยอดนิยม ผ่านระบบ QR Code

๑๐๓๐  ปิดรับลงคะแนนบอร์ดนิทรรศการยอดนิยม ผ่านระบบ QR Code

๑๑๐๐  ผู้แทน ผบ.ทอ.ชมวีดิทัศน์ และมอบรางวัลบอร์ดนิทรรศการยอดนิยมและรางวัลพิเศษ

          - ชมวีดิทัศน์ "ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน KM/LO ประจำปี ๖๑" (๘ นาที)

          -  พิธีกรเรียนเชิญ ผู้แทน ผบ.ทอ.มอบรางวัล

          -  รางวัลบอร์ดนิทรรศการยอดนิยม

          -  รางวัลบอร์ดขับเคลื่อนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ยอดเยี่ยม

          -  รางวัลพิเศษสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

          -  พิธีกรเรียนเชิญ ผู้แทน ผบ.ทอ.กล่าวปิดงาน

          -  ผู้แทน ผบ.ทอ.กล่าวจบ

          -  พิธีกรบอกแสดงความเคารพ เปิดเพลงมหาฤกษ์

๑๒๐๐  ปิดงาน / รับเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การแต่งกาย     -  คณอก.ฯ และ ผู้รับรางวัล       เครื่องแบบปกติเทาคอพับ แขนยาว อินทรธนูแข็ง

                     -  นายทหารชาย                     เครื่องแบบปกติเทาคอพับ แขนสั้น

                     -  นายทหารหญิง                    เครื่องแบบปกติขาวคอพับ แขนสั้น

                     -  ผู้ร่วมงานภายนอก ทอ.          ชุดสุภาพ


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail