กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

                 กองทัพอากาศ โดย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็น
นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๔๔๓ คน

                 บุคคลพลเรือน เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ - ๒๐ ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๒ ถึงปี พ.ศ.๒๕๔๔ เท่านั้น)
ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.๖ หรือ ปวช. ทุกสาขาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และผลการเรียนรวมคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

                 ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) มีระยะเวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี ปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ไม่เกินวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อายุไม่เกิน ๒๔ ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
                 ผู้สนใจเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สมัครทาง Internet ที่ www.atts.ac.th ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เท่านั้น สอบถามรายละเอียด โทร.๐ ๒๕๓๔ ๓๗๔๒, ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๖๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๒๖๖ หรือ www.atts.ac.th 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail