เปิดรับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ชั้นสูง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

            สํานักงานเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ เปิดรับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ ชั้นยศ นาวาอากาศโท – นาวาอากาศเอก เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ชั้นสูง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

           ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เรื่องการบริหารตลอดอายุการใช้งานกับการจัดซื้อจัดจ้าง กลยุทธ์และทักษะในการเจรจาต่อรอง โครงสร้างการเจรจาต่อรอง เช่น การเตรียมการ การนําเสนอหรือยื่นเงื่อนไข การถกเถียง การสังเกตท่าทางและอากัปกิริยาของคู่เจรจา การตกลง การรับมือกับนักเจรจาต่อรองท่ียากต่อการเจรจา การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการ เจรจาต่อรอง และการฝึกปฏิบัติกับโจทย์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง และเมื่อจบการอบรมตลอดหลักสูตร ผู้เข้ารับการ อบรมจะได้รับใบวุฒิบัตร และลงประวัติกําลังพล

            ข้าราชการกองทัพอากาศ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น การคัดเลือกจะพิจารณาจากตําแหน่ง ความเหมาะสม และลําดับก่อนหลังในการสมัคร ข้าราชการท่านใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรม ขอได้กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อจัดจ้างชั้นสูง ปี๒๕๖๒ (ตามแนบ) และส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ dl_fmpd@rtaf.mi.th ภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครส่งเรื่องอนุมัติให้เข้ารับการอบรมจากหัวหน้าหน่วยในระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ถึง กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ ตามสายงานปกติ และสํานักงานเจรจาต่อรองฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบ


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail