พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
12/02/62

​           พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ดอกเตอร์ ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (Dr. Peter Haymond) อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ โดยมี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ เข้าร่วมพิธีด้วย เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก

A20190212-3.jpg 

 

A20190212-2.jpg 

         การฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจําทุกปี ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๓๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการอํานวยการยุทธร่วม/ผสม ประยุกต์ใช้กําลังรบในสถานการณ์วิกฤติต่างๆ รวมทั้ง การฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจํากองกําลังผสมนานาชาติ ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ ในปีนี้ การฝึกคอบร้าโกลด์มีประเทศเข้าร่วมการฝึกรวมทั้งสิ้น ๒๙ ประเทศ ได้แก่ ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลักจํานวน ๗ ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน จํานวน ๒ ประเทศ ประกอบด้วย จีน และอินเดีย ประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ (Multinational Planning Augmentation Team : MPAT) จํานวน ๑๐ ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ บังกลาเทศ มองโกเลีย เนปาล ฟิลิปปินส์ ฟิจิ และนิวซีแลนด์ ประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก (Combined Observer Liaison Team : COLT) จํานวน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน ลาว เวียดนาม เยอรมนี อิสราเอล ปากีสถาน สวิตเซอร์แลนด์ ศรีลังกา เมียนมา และสวีเดน จํานวนผู้เข้ารับการฝึกรวม ๙,๙๘๑ นาย โดยใช้พื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ กองทัพภาคที่ ๒ และ บริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นพื้นที่การฝึกหลัก ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การฝึกฝ่ายเสนาธิการ (STAEFF Exercise : STAFFEX) การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) และ โครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA)

           สําหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกคอบร้าโกลด์แบ่งเป็นสามระดับ ประกอบด้วย ระดับประเทศ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระดับนานาชาติ ในการเตรียมความพร้อมด้านการทหารที่มีความเข้มแข็ง ทันสมัย สามารถตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงในทุกมิติเช่น การรักษาสันติภาพ การบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ส่วนในระดับกองทัพ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยในทุกมิติ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะด้านการบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาค เพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน และในระดับพื้นที่ที่เข้าทําการฝึกฯ ได้รับประโยชน์จากการฝึกในส่วนโครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ของโครงการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของกําลังพลมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail