ผู้บัญชาการทหารอากาศมอบนโยบายกองทัพอากาศใสสะอาด
05/06/62

​         พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบนโยบายกองทัพอากาศใสสะอาด ให้กำลังพลกองทัพอากาศยึดถือเป็นบรรทัดฐาน ในการปฏิบัติ ดังนี้ 

​         ๑.  กำลังพลกองทัพอากาศต้องมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และถูกกฎหมายยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งที่เกี่ยวกับเงิน และไม่เกี่ยวกับเงิน
​         ๒.  ห้ามกำลังพลกองทัพอากาศ มีส่วนร่วมในการให้สินบนและการทุจริต เรียกร้องการดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
​         ๓.  กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจกองทัพอากาศ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกำลังพลทุกคน
​         ๔.  ให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วย แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และสนับสนุน งานการป้องกันปราบปรามการทุจริตของกองทัพอากาศ
​         ๕.  หากกำลังพลกองทัพอากาศกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุด

​         โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง คณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพอากาศ และนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๓๖๐ คน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกานตรัตน์

A20190605 (2).jpg 

A20190605 (4).JPG 

A20190605 (6).JPG 

A20190605 (7).JPG 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail