“วันต่อต้านยาเสพติดโลก”
26/06/62

​          พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจําปี ๒๕๖๒ ภายใต้คําขวัญ “มุ่งมั่นอย่างมั่นคง เพื่อประชาชนมั่นใจ กองทัพอากาศร่วมแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)

          มติการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กําหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นมา ทั้งนี้กองทัพอากาศ โดยศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความสําคัญในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและได้จัดกิจกรรมงานวันต่อต้าน ยาเสพติดโลกขึ้นเป็นประจําทุกปี

           กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทัพอากาศ เนื่องในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจําปี ๒๕๖๒ และเพื่อให้กําลังพลของกองทัพอากาศ ประชาชน และนักเรียนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกองทัพอากาศ ได้ตระหนักรู้เรื่องโทษ พิษภัยของยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดําเนินงานตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทัพอากาศ ประกอบด้วย กิจกรรมบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองทัพอากาศ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศในที่ตั้งดอนเมือง นายทหารนักเรียน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ นักเรียนจ่าอากาศ ทหารกองประจําการ ตลอดจนนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบฐานทัพอากาศดอนเมือง ได้แก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณลัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณลัย ๒ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม สําหรับการจัดกิจกรรมฯภายในงานประกอบด้วย การปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ห่างไกลยาเสพติด การเสวนาการให้ความรู้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด การประกวดรณรงค์แต่งเพลงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และเต้นประกอบจังหวะเพลง นิทรรศการต่อต้านยาเสพติด ขนวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

A20190624 (4).jpg 

A20190624 (1).jpg 

A20190624 (2).jpg 

A20190624 (3).jpg 

A20190624 (6).jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail