ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE)
2020/05/20

​           กองทัพอากาศ จัดโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจ เพื่อสังคม” (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ขนข้าว แลกปลา เปลี่ยนสินค้าเกษตร เพื่อเสริมความเข้มแข็ง ให้ชุมชนสามารถดําเนินกิจการที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ชั่วโมงฝึกบินของเครื่องบิน C-130 ช่วยลําเลียงสินค้าเกษตร จากจังหวัดพะเยา แลกเปลี่ยนกับ สินค้าประมงจังหวัดพังงา 

​           สําหรับระยะแรกดําเนินการระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรของจังหวัดพะเยาและจังหวัดพังงา ซึ่งทั้งสองจังหวัดมีการตกลงแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ได้แก่ข้าวหอมมะลิและมะม่วง ของจังหวัดพะเยา แลกเปลี่ยนกับ สินค้าแปรรูปประมงพื้นบ้าน และมังคุด ของจังหวัดพังงา 

​           โดยกองทัพอากาศเข้าไปช่วยเชื่อมโยงด้านการขนส่งแลกเปลี่ยนสินค้าให้เป็นโครงการนําร่อง โดยใช้ชั่วโมงฝึกบิน ของเครื่องบิน C-130 ซึ่งนักบินต้องทําการฝึกบินอยู่แล้ว มาใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุดต่อทุกฝ่าย คือนักบินของ กองทัพอากาศก็จะได้ทําการฝึกบินลําเลียงในสภาวะจริงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และประชาชนก็จะได้รับความช่วยเหลือ ในการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อ นโยบายของกระทรวงกลาโหมในการช่วยระบายผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังนับเป็นโครงการ นําร่อง และเป็นจุดเริ่มต้นให้ภาคส่วนอื่น ๆ นําไปขยายผลหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลได้ต่อไป 

​           ทั้งนี้ พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ รับสินค้าเกษตรของ จังหวัดพะเยา จากสนามบินเชียงราย เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมี พันเอก กิตติพล ไพหิรัญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช และนายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้อํานวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมอํานวยความสะดวก และกองทัพอากาศจะลําเลียงสินค้าดังกล่าวไปส่งมอบและแลกเปลี่ยนกับสินค้าประมงพื้นบ้าน แปรรูปและมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา ณ สนามบินภูเก็ต ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมี พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธ​ี

A20200520-2.jpg

A20200520-3.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail