เปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็น เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

                ด้วยกรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็น เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อไปผลัดเปลี่ยนหน้าที่ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรสวีเดน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สหพันธรัฐรัสเซีย, ประเทศญี่ปุ่น, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กำหนดการรับสมัครระหว่าง ๑๒ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

                 ๑.  นายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ ชั้นยศตั้งแต่ พันจ่าอากาศตรี ถึง พันจ่าอากาศเอก นับถึงวันเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีเลขหมายความชำนาญทหารอากาศ ดังนี้

                      ๑.๑  ๑๗๓๗๐      (เจ้าหน้าที่ชำนาญการยุทธการ)

                      ๑.๒  ๖๔๑๗๐      (เจ้าหน้าที่ชำนาญการพัสดุ)

                      ๑.๓  ๖๒๑๗๐      (เจ้าหน้าที่ชำนาญการพลาธิการ)

                      ๑.๔  ๖๗๑๗๐      (เสมียนชำนาญการเงิน)

                      ๑.๕  ๖๘๑๗๐      (เจ้าหน้าที่ชำนาญปลัดบัญชี)

                      ๑.๖  ๗๐๑๗๐      (พนักงานตรวจแนะนำทางธุรการ)

                      ๑.๗  ๘๑๑๗๐      (เจ้าหน้าที่ชำนาญการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์)

                      ๑.๘  ๗๓๑๗๐      (เจ้าหน้าที่ชำนาญการกำลังพล)

                      ๑.๙  ๘๐๑๗๐      (เจ้าหน้าที่ชำนาญการข่าวกรอง)

                 ๒.  มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี โดยให้นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ยื่นใบสมัคร

                 ๓.  มีระยะเวลารับราชการในกองทัพอากาศ นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการครั้งสุดท้าย ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ยื่นใบสมัครไม่น้อยกว่า ๖ ปี

                 ๔.  หากเคยได้รับทุนไปศึกษา ดูงาน หรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศมาก่อน การนับระยะเวลารับราชการในกองทัพอากาศ ให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๒๗ ข้อ ๗.๑.๓ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

                     ๔.๑  ศึกษาตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป ต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก โดยให้นับตั้งแต่วันเดินทางกลับประเทศไทยถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ยื่นใบสมัคร

                     ๔.๒  ศึกษาน้อยกว่า ๓ เดือน ต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี จึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก โดยให้นับตั้งแต่วันเดินทางกลับประเทศไทยถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ยื่นใบสมัคร

                 ๕.  ไม่เป็นผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร หรือกำลังศึกษาดูงาน ฝึกงานอยู่ ณ สถานศึกษา หรือองค์การใด หรืออยู่ในข้อผูกพันในการรับทุนของรัฐบาลหรือองค์การใดๆ

                 ๖.  ต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณสมบัติถูกต้อง และเห็นสมควรให้เข้ารับการสอบคัดเลือกได้

                 ๗.  ต้องไม่เคยถูกลงโทษจำคุกหรือถูกลงทัณฑ์ทางวินัย

                 ๘.  ต้องขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก​

                 ๙.  ผู้ที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตมาแล้วครั้งหนึ่ง จะต้องมีเวลารับราชการในกองทัพอากาศเป็นระยะเวลารวมอย่างน้อย ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้พ้นจากหน้าที่ในครั้งที่หนึ่ง จนถึงวันที่จะมีคำสั่งให้ไปรับหน้าที่ในครั้งที่สอง

                ๑๐.  ผู้ที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูต จะต้องได้รับการประเมินค่าตามระเบียบกรมข่าวทหารอากาศ ว่าด้วยการประเมินค่านายทหารประทวนผู้ปฏิบัติหน้าที่เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๓๙ จากผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำประเทศที่เกี่ยวข้องในขณะไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยดีขึ้นไป

                ๑๑.  ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตมาแล้ว ๒ ครั้ง

                ๑๒.  ต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงชั้นความลับของทางราชการชั้น "ลับมาก"

                ๑๓.  ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีภรรยา ภรรยาต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ต้องมีความประพฤติดี สามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตได้เป็นอย่างดี

 

-----------------------------------------------

 

หลักฐานประกอบการรับสมัครสอบคัดเลือก

             ๑.  ใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด ใบสมัคร.doc

             ๒.  ประวัติบุคคล (รปภ.๑) จำนวน ๓ ชุด รปภ.๑.docx

             ๓.  สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลออกโดยกรมการขนส่งทางบก จำนวน ๑ ชุด  (ที่ไม่หมดอายุ)  

             ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกได้ในเว็บไซต์ http://www.rtaf.mi.th และ http://intell.rtaf.mi.th

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๒–๑๒๗๗   

                 

กำหนดการดำเนินการสอบคัดเลือกเสมียน สน.ผชท.ทอ.ไทย/ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ราชอาณาจักรสวีเดน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สหพันธรัฐรัสเซีย, ประเทศญี่ปุ่น,
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 (สน.ฯ สตอกโฮล์ม, สน.ฯ เวียงจันทน์, สน.ฯ มอสโก, สน.ฯ โตเกียว, สน.ฯ ย่างกุ้ง และ สน.ฯ จาการ์ตา)​

ลำดับ                         กำหนดการห้วงเวลา
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เสมียน สน.ผชท.ทอ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๖๔๑๒ – ๓๐ ต.ค.๖๓
ทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (ECL)วันจันทร์ที่ ๑๖ พ.ย.๖๓
ทดสอบความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์วันอังคารที่ ๑ ธ.ค.๖๓
สอบข้อเขียนวันจันทร์ที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๓
ถึง วันศุกร์ที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓
ตรวจร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาวันอังคารที่ ๕ ม.ค.๖๔
ทดสอบวิภาววิสัยวันอังคารที่ ๑๙ ม.ค.๖๔
สอบสัมภาษณ์ห้วง ๒ – ๕ ก.พ.๖๔
ประกาศผลสอบคัดเลือก เสมียน สน.ผชท.ทอ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๖๔ภายใน ๑๖ ก.พ.๖๔

 Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail