ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศจ่าอากาศตรี
2021/04/01

​             พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศจ่าอากาศตรี ให้แก่ นักเรียนจ่าอากาศ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ในส่วนกองทัพอากาศ และนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ที่สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

             พิธีประดับเครื่องหมายยศในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศจํานวนทั้งสิ้น ๕๑๒ คน โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จํานวน ๗ คน ดังนี้ 

• โล่การศึกษาดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี ศุภชัย สมหาญวงศ์ เหล่าทหารอากาศโยธิน คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๗
• โล่ผู้มีลักษณะทหารดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี กฤษฎา ปู่เชียงแดง เหล่าทหารอากาศโยธิน หัวหน้านักเรียนจ่าอากาศ
• โล่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี พันทดนย์ ใจหลัก เหล่าทหารช่างอากาศ
• รางวัลผลการเรียนดีเด่น อันดับ ๑ ได้แก่ จ่าอากาศตรี ทิชานนท์ อ่อนแสงทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๕
• รางวัลผลการเรียนดีเด่น อันดับ ๒ ได้แก่ จ่าอากาศตรี คฑาวุธ ขำทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๖
• รางวัลผลการเรียนดีเด่น อันดับ ๓ ได้แก่ จ่าอากาศตรีหญิง พัฒน์นรี จุลศักดิ์เจริญ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๕
• รางวัลความประพฤติดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี อภิรักษ์ ชวนกระโทก
โดยทั้ง ๓ สถาบัน มีภารกิจให้การฝึกศึกษาและอบรมนักเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติงานให้กับสายวิทยาการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศเป็นนายทหารชั้นประทวน และแยกย้ายไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานของกองทัพอากาศต่อไป
A20210401 (2).jpg
A20210401 (3).jpg
A20210401 (5).jpg
A20210401 (1).jpg
A20210401 (7).jpg
A20210401 (8).jpg
A20210401 (9).jpg
A20210401 (10).jpg
A20210401 (11).jpg
A20210401 (12).jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail