กองทัพอากาศจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ที่ได้รับทุนการศึกษา และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี
2021/04/08

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม ซึ่งเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศคนแรก ที่ได้รับทุนการศึกษา และสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จาก วิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี และสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพพยาบาล สภาการพยาบาล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ซึ่งขณะกำลังศึกษา นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร ฯ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “รางวัลนักเรียนเกียรติยศ” โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความเสียสละ ความเป็นผู้นำ ความขยันหมั่นเพียร ความรักชาติ และคุณธรรมอื่น ๆ จนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนต่างชาติคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ และรางวัล “ผู้นำแห่งอนาคต” (Future Leader Award) ที่มอบโดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แสดงความยินดีพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ความตอนหนึ่งว่า "....ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษา ก่อให้เกิดความสำเร็จ สามารถสร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้กับกองทัพอากาศ ประเทศชาติ และวงศ์ตระกูล จงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ มีจิตใจที่เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกคนด้วยความเต็มใจ อีกทั้งช่วยดำรง คุณค่าของวิชาชีพ ด้วยการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป..."

080464_๒๑๐๔๐๘_0.jpg

A20210408 (2).jpg

A20210408 (1).jpg

A20210408 (5).jpg

A20210408 (10).jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail