ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖
2021/10/14

               พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

หลักสูตรการทัพอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้นำหน่วย ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ รวมทั้งเป็นฝ่ายอำนวยการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของกองทัพอากาศ เพื่อเตรียมกำลัง ให้มีขีดความสามารถใช้กำลังในการปฏิบัติการทางทหาร ในระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีระยะเวลาการศึกษา ๔๘ สัปดาห์ เปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ มีผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น ๘๕ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และมิตรประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวให้โอวาทในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ ซึ่งมีใจความดังนี้ “...วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาของทหารอาชีพชั้นสูงสุดของกองทัพอากาศ ที่พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้บังคับบัญชา ผู้นำ และฝ่ายอำนวยการระดับสูง ที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม ในอดีตที่ผ่านมาวิทยาลัยการทัพอากาศได้พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสูง สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศและประเทศชาติ โดยหลายท่านได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ๆ ทั้งด้านการทหาร ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่นักศึกษาควรได้ศึกษา ยึดถือเป็นแนวทาง และนำมาประยุกต์ใช้ต่อไป ผมเชื่อมั่นว่า ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ของวิทยาลัยการทัพอากาศ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมที่จะให้การศึกษา และสนับสนุนนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน อย่างเต็มกำลังความสามารถ ดังนั้น ผมขอให้นักศึกษาทุกท่าน มีความมุ่งมั่น อุทิศตน และทุ่มเทใส่ใจในการศึกษา การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรการทัพอากาศที่กำหนดไว้...”​

LINE_ALBUM_141064_๒๑๑๐๑๔_0.jpg

LINE_ALBUM_141064_๒๑๑๐๑๔.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail