ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕
2022/05/10
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งในปีนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ถึง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกองทัพอากาศ ตระหนักถึงความสำคัญของซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจให้ศึกษา เรียนรู้และพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เองภายในหน่วยงาน ลดการพึ่งพาซอฟต์แวร์จากภายนอก 
การนำเสนอผลงาน และการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลรางวัล จะมีขึ้นในวันที่ ๑๑ และ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ จะประกาศผลการตัดสินผู้ชนะการแข่งขัน ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
สำหรับพิธีเปิดการแข่งขัน กิจกรรมการนำเสนอผลงาน และนิทรรศการด้านซอฟต์แวร์ในครั้งนี้นั้น ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ได้จัดขึ้น ในรูปแบบชุมชนโลกเสมือนจริง (Metaverse) เพื่อให้สอดรับกับกระแสโลกแห่งอนาคต ที่ต้องการเชื่อมโยงโลกจริง กับโลกเสมือนเข้าด้วยกัน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั้ง เป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยผู้ที่สนใจสามารถรับชมบรรยากาศของกิจกรรมดังกล่าวได้ทาง 
https://www.youtube.com/watch?v=zf2E-cg-DnE&t=17s
11653288836633.jpg
1653288838501.jpg
1653288837569.jpg
1653288836633.jpg
1653288839514.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail